Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээНийгмийн даатгал авлигагүй бүс

Нийгмийн даатгал авлигагүй бүс

Монгол улсын Авлигын эсрэг хуульд “Авлига гэж албан тушаалын эрх мэдлээ хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, бусдад давуу байдал олгох, иргэн, хуулийн этгээдээс тэрхүү хууль бус давуу байдлыг олж авах үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр илрэх аливаа эрх зүйн зөрчил” гэж тодорхойлогдсон байна.