Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

avliga

Авлигын эсрэг ISO 37001:2016 стандартын “Чанарын бодлого”

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг дээшлүүлж, хариуцлагыг чангатгах, шударга ёсыг бэхжүүлэн төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангах, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, удирдлага, хяналтын тогтолцоог үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулах, нийгмийг соён гэгээрүүлж авлигын эсрэг соёлыг түгээж, авлигатай холбоотой мэдээлэл өгөх, авах арга замыг иргэдэд сурталчилж, шаардлагатай тохиолдолд Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээний процессыг өөрчилж авлига гарах шалтгаан нөхцөлийг арилгаж ажиллана.

fgfdgffd

тэргүүлэх чиглэл

Засгийн газрын 2020 оны 231 дүгээр тогтоолоор баталснаар хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, иргэнд ээлтэй хуримтлалын тогтолцоонд шилжих , олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллана.

uil ajillagaa

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО-ЗОРИЛТ

Нийгмийн даатгалын талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн нэгжийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын дунд хугацааны төсвийн төсөл, төсөөлөл болон төсвийн нарийвчилсан хуваарийн санал боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, судалгаа хийх, ирээдүйн төлөв байдал, урт хугацааны урьдчилсан тооцоолол хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, санал боловсруулах, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлыг хугацаанд нь олгох, өр, авлага барагдуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, өмчийн харилцаа, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын сангийн хуримтлал бий болгох, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжил арга зүйгээр хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах;

Нийгмийн даатгалын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын зарцуулалтад аудит хийх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ажил олгогч, даатгуулагч, иргэн болон нийгмийн даатгалын орон нутгийн нэгжид хяналт шалгалт хийж шийдвэр гаргах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр санал боловсруулах

Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг судалж, хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөх, тайлагнах, хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хөгжүүлэх замаар байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах;

Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, олон нийт, харилцагч байгууллага салбар хэлтэс, тасгуудад мэдээлэл түгээх, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах;

Нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чиглэлээр мэргэжил арга зүйн үйлчилгээ үзүүлэх;

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаагаар дэмжих, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, гадаад, дотоод мэдээллийн урсгалын нэгдсэн хяналттай тогтолцоог төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх.

Нийгмийн даатгалын байцаагч нарыг чадавхижуулах, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сургалтыг системтэй, мэргэжлийн түвшинд байнга тасралтгүй явуулах, нөгөө талаар ажил олгогч, даатгуулагчдад   нийгмийн даатгалын талаарх хууль эрх зүйн мэдлэг олгох хичээл сургалтыг нэгдсэн  хөтөлбөрийн дагуу  зохион байгуулах;

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэдийг нийгмийн даатгалын талаарх мэдээллээр хангах, сургалт зохион байгуулах, тэтгэврийн даатгалд хамруулах, төлсөн шимтгэлийг бүртгэх, тэтгэврийн даатгалын сан бүрдүүлэх, төвлөрүүлэх, шимтгэлийн буцаан олголтыг холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах;

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

чиг үүрэг

Чиг үүрэг

Нийгмийн даатгалын байгууллага дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:                                   1/  Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах;                       2/ Нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах;                         3/ Нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, үйлчилгээг сайжруулах;                                                                                   4/ Улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийх, санал боловсруулж шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх;                                                                                                    5/ Доод шатны байгуулагынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих;                                                            6/ Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг;

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

t2

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭСИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Эрдэнэт хот “Эрдэнэтийн овоо”-ны арын сайхан хөндийд 1973 онд шаваа тавьж,  1974 оноос Булган аймгийн Эрдэнэт хороо нэртэйгээр засаг захиргааны нэгжийн хувьд  үүсгэн байгуулагдсан билээ. Мөн оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс тэтгэвэр олгох болсноор 10 дугаар сард “Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн хэлтэс” болж, дарга, хөдөлмөр ба тэтгэврийн байцаагч гэсэн 3 орон тоотойгоор байгуулагдсан байна. 1976 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр хотын Ардын Депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны даргын 05 дугаар захирамжаар Лхүндэвийн Пүрэвсүрэнг Статистик, хөдөлмөр, тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтнээр томилон Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн суурь тавигдсан түүхтэй.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1976

  Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс

 • 1988

  Аймгийн санхүү хэлтэст харъяалагдсан

 • 1990

  Эрүүлийг хамгаалах газарт харъяалагдсан

 • 1991

  Хөдөлмөр, үйлчилгээний хэлтэс

 • 1993

  Нийгэм хангамжийн хэлтэс

 • 1994-с хойш

  Нийгмийн даатгалын хэлтэс

 • 2024-с хойш

  Нийгмийн даатгалын газар

 • ҮЕ ҮЕИЙН УДИРДЛАГА

  Тухайн үеийн нэр Он. Сар Албан тушаал Овог Нэр
  1 Статистик, хөдөлмөр, тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтэн 1976.01-1976.08 Мэргэжилтэн Лхүндэв Пүрэвсүрэн
  2 Хотын захиргааны тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтэн 1976.08-1976.10 Мэргэжилтэн Аюуш Хасаг
  3 Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс 1976.10-1977.11 Дарга Цэндсүрэн Нямдаваа
  4 Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс 1977.11-1978.04 Даргын үүрэг гүйцэтгэгч Цэнд Туулайтар
  5 Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс 1978.04-1980.02 Дарга Баясах Мэндбаяр
  6 Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс 1980.02-1980.09 Даргын үүрэг гүйцэтгэгч Цэнд Туулайтар
  7 Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс 1980.09-1984.08 Дарга Баатарсүрэн Дашзэвэг
  8 Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс 1984.08-1988.05 Дарга Ёндон Баярсайхан
  9 Аймгийн санхүү хэлтэст харъяалагдсан 1988.05-1990.05 Дарга Лхамсүрэн Бат-Очир
  10 Эрүүлийг хамгаалах газарт харъяалагдсан 1990.05-1990.12 Дарга Чулуунбат Жигжидсүрэн
  11 Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс 1990.12-1991.03 Дарга Содов Хасбаатар
  12 Хөдөлмөр, үйлчилгээний хэлтэс 1991.03-1993.03 Дарга Содов Хасбаатар
  13 Нийгэм хангамжийн хэлтэс 1993.03-1994.12 Дарга Содов Хасбаатар
  14 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 1994.12-1996.06 Дарга Содов Хасбаатар
  15 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 1996.06-2000.11 Дарга Дорж Далхжав
  16 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2000.11-2012.04 Дарга Дэмбэрэл Дэлгэрбаяр
  17 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2012.04-2013.08 Даргын үүрэг гүйцэтгэгч Очирдагва Пүрэвсүрэн
  18 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2013.08-2014.01 Даргын үүрэг гүйцэтгэгч Доржваанчиг Чагнаадорж
  19 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2014.01-2016.07 Дарга Дамба Чимгээ
  20 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016.07-2016.09 Даргын үүрэг гүйцэтгэгч Түмэнбаяр Энхтөр
  21 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016.09- 2023.01.23 Дарга Баярсайхан Анар
   

  22

  Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2023.01.23 Даргын үүрэг гүйцэтгэгч Даваадорж Нармандах
  23 Нийгмийн даатгалын газар 2024.01.01 Даргын үүрэг гүйцэтгэгч Даваадорж Нармандах
 • ОЛОЛТ АМЖИЛТ

  47 жилийн түүхэнд хот хаяагаа өргөжин тэлж, оршин суугчдын тоо ихсэж одоо 100 гаруй мянган хүн амтай болсон.Түүхэн хөгжлийн явцдаа:

  • 1999 , 2002 ондуудад Улсад 2 дугаар байрт
  • 2002 онд Улаан загалмайч хүмүүнлэгийн байгууллага
  • 2003, 2004, 2005 онуудад улсад 1 дүгээр байрт
  • 2004 онд “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш” байгууллага
  • 2002 онд МЗХ-ны “Хөдөлмөрийн алдар” алтан медальт хамт олон
  • 2004 онд архивын улсын үзлэгээр 1 дүгээр байр
  • 2005 онд харилцагчаа угтах үйлчилгээг системийн хэмжээнд шинээр нэвтрүүлж “брэнд” үйлчилгээ гэрчилгээ авсан
  • 2005 онд Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмнэлэгүүдийн холбооноос ”ХЭРЭГЛЭГЧ ХААН-2005” цом
  • 2006 онд Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын хүндэт “батламж”
  • 2007 онд Монгол улсын Авилгалтай тэмцэх газраас “Шудрага ёсны шагнал”-аар
  • 2007 онд улсад 2 дугаар байрт
  • 2010 онд Орхон аймгийн “ Шилдэг менежмент”-тэй байгууллага
  • 2010 онд Орхон аймгийн “Цэвэр орчин” бүрдүүлсэн байгууллага
  • 2010 онд улсад 3 дугаар байрт, Орхон аймагт 2 дугаар байрт
  • 2011 онд улсад 1 дүгээр байрт, Орхон аймагт 1 дүгээр байрт
  • 2012 онд улсад 1 дүгээр байрт
  • 2014 онд улсад 3 дугаар байрт
  • 2016 онд Эмнэлэг хэдэлмөрийн магадлах комиссын уралдаант аянд улсад 1 дүгээр байрт
  • 2015 онд Архивын улсын үзлэгээр аймагтаа тэргүүлсэн
  • 2017 онд Чанарын удирдлагын олон улсын стандарт ISO 9001:2015 үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, батламжлагдав /3 жилээр/
  • 2017 онд Орхон аймгийн Шилдэг агентлаг (1 дүгээр байрт)
  • 2018 онд “Цахим архив төсөл” амжилттай хэрэгжүүлэв.
  • 2018 онд НД-ын байгууллагад нэгдсэн бүртгэлийн ERP & CRM цогц систем

  нэвтрүүлэн бүхийл үйл ажиллагаагаа цахим бүртгэл, хяналтанд оруулав.

  • 2018 онд Орхон аймгийн Шилдэг хэлтэс (1 дүгээр байрт)
  • 2018 онд НД-ын Салбарын шилдэг хэлтэс (1 дүгээр байрт)
  • 2018 онд “Гэр бүлд ээлтэй” байгууллага
  • 2018 онд Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооноос “Хэрэглэгчийг хаан”-д өргөмжилсөн хамт олон
  • 2018 онд Эрсдэлийн удирдлагын олон улсын стандарт ISO 31000-ыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв
  • 2018 онд НД-ын байгууллагын үйл ажиллагаа нэгжийн тогтолцоонд

  процессын дахин инженерчлэл амжилттай хийсэн. Энэ нь 2021 оноос эхлэх нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд хэрэгжих тогтолцооны шинэчлэлийн жишиг боллоо.

  • 2019 онд Үйлчилгээний төгөлдөршлийн TISSE 2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв
  • 2019 онд Бүсийн жишиг архив
  • 2019 онд Орхон аймгийн Шилдэг хэлтэс (1 дүгээр байрт)
  • 2019 онд НД-ын Салбарын шилдэг хэлтэс (1 дүгээр байрт)
  • 2019 онд НҮБ-ын төрийн албаны дээд хэмжээний шагналд Монгол улсаас анх удаа дэвшсэн.
  • 2019 онд ТАЗ болон НҮБ-ын Бодлогын инноваци төслийн шилдэг төсөл хэрэгжүүлэгч агентлаг болон шалгарсан
  • 2019 онд Ази номхон далайн 14 орнуудын “Ухаалаг хотын стандартын хөгжил форум”-д шилдэг 4 сайн туршлагын нэгээр шалгарав.
  • 2020 онд “Ухаалаг архив төсөл” амжилттай хэрэгжүүлж тэтгэврийн архивыг бүрэн автоматжуулав.
  • 2020 онд Роботын процесс автоматжуулалтыг сангийн үйл ажиллагаандаа

  нэвтрүүлснээр Монгол улсын төрийн албанд анх удаа хиймэл оюун, автоматжуулалт хийгдэн төрийн албан хаагчийн ажлыг робот хийж эхэлсэн.

  • 2020 онд ТАЗ болон НҮБ-ын Бодлогын инноваци төслийн шилдэг төсөл хэрэгжүүлэгч агентлаг болон шалгарсан
  • 2021 онд Чанарын удирдлагын олон улсын стандарт ISO 9001:2015 үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, батламжлагдав /3 жилээр/
  • 2021 онд “Ухаалаг архив төсөл” амжилттай хэрэгжүүлж хэлтсийн нэгдсэн архивыг бүрэн автоматжуулав
  • 2021 онд Олон улсын чанарын дээд шагнал “Эдвэрдс Дэмингийн шагнал”-ыг НД-ын хэлтэс (Монгол улсаас 2 дахь)
  • 2021 онд Улсад салбартаа тэргүүлсэн
  • 2022 онд Олон улсын авлигын эсрэг ISO 37001:2016 стандартыг үйл ажиллагаандаа  нэвтрүүлж

  баталгаажуулалтын 1 дүгээр шатны аудит амжилттай давсан.

  • 2023 онд Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага” шалгаруулах уралдаанд ажилчин албан хаагчдын  эрүүл мэндийг хамгаалж,  аюулгүй тав тухтай орчинг бүрдүүлж, шинэ санаа , бүтээлж ажилууд өрнүүлж ажиллан III зэргийн шалгуур хангаж цом гэрчилгээ гардаж авсан.
  • 2023 онд Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа  “Соёлыг түгээе” аяны хүрээнд “Эерэг хандлага Эрдэнэт”-ээс уриан доор өрнүүлсэн арга хэмжээнд тус хэлтэс Соёлыг түгээгч байгууллага хамт олон гэдэгээ баталж II байр эзэллээ.
  • 2023 онд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан  “Иргэн бүр зүрхээ хайрлая” аянд тус хэлтэс нь ажилчидын зүрх судасны өвчинд өртөх эрсдэлийг бууруулж,  олон ажилуудыг санаачлан идэвхитэй оролцож 1- дүгээр байр эзэллээ.
  • 2023 онд Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын газар  нь Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 стандартыг үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүлж 2023 оны 04 дүгээр сард баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ гардан авсан бөгөөд Монсертф аудитын газраас  2024 оны 03 сард байгууллагын менежментийн тогтолцоог аудитын шалгуур үзүүлэлттэй хэрхэн нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлох, чадавхи болон үр нөлөөтэй байдалыг үнэлэх зорилгоор iso 9001:2015 магадлан 2, iso37001:2016 магадлан 1 аудитыг амжилттай хийсэн.
  • 2023 онд Иргэдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах,  үйлчилгээний чанар хүртээмжийг  нэмэгдүүлэх, шуурхай нээлттэй ил тод байдлыг хангах зорилгоор олон шинэлэг төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажиллаж байгааг үнэлэн  Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дээд шагнал “Цагаан арслан” цом, соёрхолоор  шагналаар  2024 оны 02 дугаар сард тус газрын хамт олныг шагнаж урамшуулсан.